Türkiye Girişimcilik Vakfı – ClimateXTurkey Projesi Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Türkiye Girişimcilik Vakfı (“Girvak”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde “ClimateXTurkey” projesi süresince sizlerle iletişime geçilmesi; projeyle ilgili başvuru, talep ve değerlendirmelerinizin alınması; proje koordinasyonunu sağlanması; proje eğitim içeriklerinin sizlere sorunsuz bir şekilde sunulması; raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve programın güvenliğinin sağlanması ve yasal yükümlülükler ile uyum sağlanması amaçlarıyla (“Amaçlar”) Girvak tarafından işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında bulunan proje paydaşlarımız ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 

Kişisel verileriniz doldurmak üzere olduğunuz “ClimateXTurkey | Çözümün Parçası Ol: Girişimcilik Programı | Başvuru Formu” ve bizimle iletişime geçmek için kullandığınız iletişim kanalları vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, işbu formu doldurmayı kabul ettiğinizi işaretleyerek tarafımıza iletmiş olduğunuz açık rızanız ile işlenmekte ve yurt içinde ve yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımıza aktarılmaktadır. 

 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, climatexturkey@girisimcilikvakfi.org adresinden tarafımıza iletebilirsiniz.